Правила приймання поверхневих стічних вод

ПРАВИЛА приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Камянське

ВИЗНАЧЕННЯ ОСНОВНИХ ТЕРМІНІВ ТА СКОРОЧЕНЬ

Абонент – особа, яка уклала з Балансоутримувачем міської зливово-меліоративної системи Договір про приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи.

Балансоутримувач – визначена рішенням Кам‘янської міської ради юридична особа, яка відповідає за міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське.

БСК – Біохімічне споживання кисню.

БСК5 – Біохімічне споживання кисню (О2) за 5 діб.

Вимоги до скиду – вимоги щодо режиму, кількісного та якісного складу стічних (дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод) вод, які суб’єкт господарювання скидає до міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське.

Випуск – каналізаційний трубопровід, яким стічні води суб‘єкта господарювання випускаються за межі його території (або у Збірний Колектор).

Вода зворотна – вода, що повертається за допомогою технічних споруд і засобів з господарської ланки кругообігу води в його природні ланки у вигляді стічної, шахтної, кар’єрної чи дренажної води.

Водний об’єкт – сформований природою або створений штучно об’єкт ландшафту чи геологічна структура, де зосереджуються води (річка, озеро, море, водосховище, канал, водоносний горизонт).

ГДК кп – гранично допустима концентрація забруднюючих речовин для водойм культурно-побутового призначення.

ДК мзмс – допустима концентрація забруднюючих речовин для прийому у міську зливово-меліоративну систему, яка прирівнюється до ГДК кп.

Договір – договір про приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи.

Договір про приймання наднормативно забруднених стічних вод – додаток до чинного Договору.

Збірний колектор – трубопровід, (канал або інша інженерна споруда (мережа)) який збирає стічні поверхневі води з окремих каналізаційних випусків дощової каналізації або територій та передає їх у головний дощовий каналізаційний колектор.

КК – контрольний колодязь на випуску дощових, снігових та умовно чистих зворотних стічних вод з території Абонента.

Ліміт скиду забруднюючих речовин – граничний обсяг скиду забруднюючих речовин у поверхневі водні об’єкти, який встановлюється в дозволі на спеціальне водокористування.

ЛОС — локальні очисні споруди дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які знаходяться на території Абонента, обслуговуються ним і можуть включати мережу cубабонентів.

Міська зливово-меліоративна система (МЗМС) – комплекс інженерних споруд та обладнання, призначених для приймання, транспортування (перекачування) та відведення дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод з території  міста Кам’янське та територій суб‘єктів господарювання, а також їх очистку перед випуском у водойми, що включає: дощові, снігові (талі), дренажні та поливо-миючі поверхневі води з території, контрольні колодязі (КК), локальні очисні споруди (за їх наявності), збірні колектори, випуски в природні водні об’єкти.

МВВ — місця видалення відходів.

ППР — Планово-попереджувальні роботи.

Правила – правила приймання дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод суб‘єктів господарювання у зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське.

Проба – проба дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод підприємства, що скидаються у МЗМС.

Разова проба – окрема, довільно взята (відносно часу та КК суб‘єкта господарювання) проба з об’єму дощової, снігової (талої), дренажної та поливо-миючої стічної поверхневої води суб‘єкта господарювання.

Розрахунковий період – період, вказаний у рахунку, що виставлений Балансоутримувачем, за який Абоненту нарахована плата за послуги приймання та перекачування.

Стічна води – вода, що утворилася в процесі господарсько-побутової і виробничої діяльності (крім шахтної, кар’єрної і дренажної води), а також відведена з забудованої території, на якій вона утворилася внаслідок випадання атмосферних опадів.

Суб’єкт господарювання — юридична особа незалежно від форми власності, підпорядкованості та організаційно-правової форми, фізична особа — підприємець.

ТУ – умови на приєднання до мережі міської зливово-меліоративної системи, які суб’єкт господарювання отримує у Балансоутримувача.

ХСК – хімічне споживання кисню (О2).

 

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

Одним із головних завдань Основних засад (стратегії) державної екологічної політики України є повне поступове припинення скидання у водні об’єкти неочищених та недостатньо очищених стічних вод і забезпечення відповідності ступеня очищення стічних вод установленим нормативам та стандартам, а також – запобігання забрудненню підземних вод. Національною програмою розвитку водного господарства та екологічного оздоровлення басейну річки Дніпро серед пріоритетних завдань визначено впровадження ефективного, обґрунтованого та збалансованого механізму використання, охорони та відтворення водних ресурсів, забезпечення сталого розвитку державної системи моніторингу вод згідно з міжнародними нормами.

У місті Кам’янське вирішується проблема забезпечення життєво-важливого упорядкування відведення поверхневого стоку та умовно чистих зворотних стоків у міську зливово-меліоративну систему та його скиду у відкриті водойми з дотриманням вимог чинного водоохоронного законодавства.

 • Правила розроблені відповідно до Водного кодексу України, Податкового кодексу України, Закону «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2030 року», «Про охорону навколишнього природного середовища», а також згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 25.03.99 р. N 465 «Про затвердження Правил охорони поверхневих вод від забруднення зворотними водами».
 • Правила спрямовані на забезпечення безперебійної, стабільної діяльності життєво-важливої галузі, запобігання порушенням у роботі мереж і споруд міської зливово-меліоративної системи, підвищення ефективності роботи цих споруд і безпеки їх експлуатації та забезпечення охорони навколишнього природного середовища від забруднення скидами поверхневих (дощових, снігових та умовно чистих зворотних стічних вод суб‘єктами господарювання).
 • Правила:
  • Встановлюють вимоги до якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які скидаються до міської зливово-меліоративної системи.
  • Регламентують взаємні права та обов’язки Абонентів та Балансоутримувача міської зливово-меліоративної системи м.Кам’янське
  • Встановлюють порядок визначення величини плати за приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему.
  • Порядок контролю за виконанням цих Правил.
  • Відповідальність та міри впливу за порушення Правил.
  • Правила є обов’язковими до виконання всіма суб‘єктами господарювання (незалежно від їх відомчої належності, організаційно-правової форми та форми власності), дощові, снігові (талі), дренажні та поливо-миючі стічні поверхневі води яких скидаються в міську зливово–меліоративну каналізаційну мережу.
  • Контроль за виконанням Абонентами Правил здійснює Балансоутримувач міської зливово-меліоративної системи.
  • Контроль за якістю стічних вод здійснюють:
 • Державна екологічна інспекція Придніпровського округу;
 • служба Балансоутримувача;
  • Поверхневі стічні води можуть бути прийняті у міську зливово-меліоративну систему, за умови виконання вимог Технічних умов, виданих Балансоутримувачем та отримання Абонентом Вимог до скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод виданих Балансоутримувачем.
 1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ БАЛАНСОУТРИМУВАЧА МІСЬКОЇ МЗМС.

Щодо міської зливово-меліоративній системи та споруд на ній

 • Балансоутримувач зобов’язаний:
  • У разі відповідності якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод Абонента та дотримання ним Умов на скид забезпечити приймання, транспортування та скид (перекачування) таких вод.
  • Заключати з Абонентами Договір на приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи.
  • Згідно листа-заявки Абонента видавати Технічні умови на будівництво мереж та споруд дощової каналізації та приєднання до міської зливово-меліоративної системи міста в установленому порядку.
  • Виставляти Абонентам до сплати рахунки за надані, згідно умов цих Правил та Договору, послуги.
  • Утримувати в належному технічному та санітарному стані споруди дощової каналізації на територіях загального користування.
  • Забезпечувати скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод до водних об’єктів з якістю, яка відповідає нормативам скиду до водойм культурно-побутового призначення.
  • Здійснювати контроль за якістю стічних поверхневих вод, що скидаються Абонентами, а також за обсягом скидання.
 • Балансоутримувач має право:
  • Надавати Абонентам послуги з приймання, транспортування та скидання (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод.
  • При невиконанні Абонентами вимог Правил, обмежень чи заходів, щодо нормалізації якості стічних поверхневих вод – розірвати Договір у встановленому порядку.
  • Проводити обстеження дощових каналізаційних мереж Абонентів, на предмет дотримання останнім ТУ, Правил та умов Договору. За результатами цих обстежень складати Акти, які підписуються уповноваженими представниками Балансоутримувача та Абонента.
  • Здійснювати контроль за паспортизацією, технічним та санітарним станом локальних очисних споруд та дощових мереж Абонентів (приймальні колодязі, випуски, мережі тощо).
  • Здійснювати контроль за ефективністю роботи локальних очисних споруд Абонентів.
  • При виявленні порушень, встановлювати терміни їх усунення. Вимоги Балансоутримувача є обов’язковими до виконання у встановлені терміни. При недотриманні встановлених термінів, Абонент розраховується за обсяги скинутих дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод згідно п. 8 Правил.
  • Вимагати від Абонентів встановлення на випусках дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, у випадках технічної можливості, – решіток для затримання сміття, приладів контролю якості стічних вод, стаціонарних пробовідбірників та інших пристроїв.
  • Вимагати від Абонентів розробки та узгодження з Балансоутримувачем заходів, щодо доведення якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод до встановлених нормативів ГДК забруднюючих речовин.
  • На підставі укладеного з Абонентом окремого Договору про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод – здійснювати їх приймання до міської зливово-меліоративної системи.
 • Балансоутримувач несе відповідальність
  • Технічний та санітарний стан споруд та обладнання міської зливово-меліоративної системи, які знаходяться на його балансі.

Щодо якості стічних вод

 • Балансоутримувач зобов‘язаний:
  • Здійснювати контроль за якістю поверхневих стічних вод, що скидаються Абонентами, а також за обсягом скидання.
  • Виставляти Абонентам до оплати рахунки за послуги згідно з Договором.
  • У випадку виявлення порушень з боку Абонента вимог Правил та/або умов Договору щодо якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, обсягів їх надходження, Балансоутримувачем нараховується плата з застосуванням коефіцієнта кратності.
 • Балансоутримувач має право:
  • Здійснювати приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод. Таке приймання здійснюється на підставі укладеного з Абонентом Договору про приймання наднормативно забруднених стічних вод.
  • Укладати договори з іншими суб‘єктами господарювання з метою виконання своїх зобов‘язань.
 • Балансоутримувач несе відповідальність:
  • За якість дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які приймаються до міської зливово-меліоративної системи від суб’єктів господарювання виключно на підставі виданих Балансоутримувачем ТУ, Умов на скид та дотримання вимог Договору укладеного між суб’єктом господарювання та Балансоутримувачем, що скидаються у водні об’єкти, та дотримання нормативів гранично-допустимого скиду забруднюючих речовин.
  • За дотримання технології експлуатації міської зливово-меліоративної системи та її ефективну роботу.

 

 1. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ, ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ АБОНЕНТА МЗМС
  • Абоненти зобов’язані:
   • Отримати ТУ на приєднання до міської зливово-меліоративної системи, Вимоги до скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод укласти з ним Договір
   • Проводити систематичний контроль за якістю та кількістю дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які скидаються у міську зливово-меліоративну систему.
   • Не перевищувати ГДК забруднюючих речовин для скиду в міську зливово-меліоративну систему. Абоненти, концентрації забруднюючих речовин яких перевищують установлені ГДК, повинні забезпечити їх попереднє очищення.

Щоквартально, не пізніше 10-го числа наступного місяця, а при погіршенні якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод – негайно, подавати Балансоутримувачу інформацію про обсяги та якісний склад стічних поверхневих вод, які скидаються у міську зливово-меліоративну систему

 • Забезпечувати можливість проведення уповноваженими представниками Балансоутримувача, у будь-який час доби, обстеження території Абонента, на предмет дотримання вимог ТУ, Правил та умов Договору, надання відповідного експлуатаційного персоналу та необхідних документів, передбачених Правилами, Договором.
 • Не допускати засмічення та завалів в місцях приєднання до МЗМС. При засміченні чи завалі, відновлювати власними силами та за свій рахунок пропускну здатність трубопроводів, каналів, лотків, канав, колодязів тощо.
 • Нести перед Балансоутримувачем відповідальність за якість повного обсягу стічних поверхневих вод на своїх випусках, в тому числі і у разі приймання стічних поверхневихвод від субабонентів до своєї мережі.
 • Негайно інформувати Балансоутримувача про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт.
 • Своєчасно оплачувати виставлені Балансоутримувачем рахунки за послуги.
 • Відшкодовувати збитки Балансоутримувачу у разі руйнуванні мереж чи споруд МЗМС на землях загального користування, у випадку руйнування з вини (умислу чи необережності) Абонента.
 • Письмово повідомляти Балансоутримувача про усунення порушень в терміни, встановлені Актом перевірки або обстеження.
 • Обладнати випуски дощової каналізації Контрольними Колодязями (КК) з встановленням у них приладів контролю якості стічних вод.
 • Розміщувати КК в місцях, що доступні для огляду представниками Балансоутримувача, Державної екологічної інспекції. Об’єднання випусків стічних вод від кількох Абонентів дозволяється тільки після обладнання контрольними колодязями випусків кожного Абонента.
 • Утримувати КК у належному технічному та санітарному стані. У разі необхідності, огородити їх та забезпечити до них доступ.
 • Повідомляти Балансоутримувача у термін, що не перевищує 5 (п‘ять) робочих днів, у випадку зміни технології, передачі з балансу на баланс будівель, територій, мереж дощової каналізації, виконання будівельних робіт тощо.
 • Отримати від Балансоутримувача технічні умови (ТУ) на приєднання до МЗМС, Вимоги до скиду.
 • Укладати з Балансоутримувачем Договір про приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, в порядку передбаченому Правилами.
 • Утримувати внутрішні мережі у належному технічному та санітарному стані.
 • Абоненти мають право:
  • Користуватись послугами міської зливово-меліоративної системи відповідно до Правил та укладеного Договору.
  • Здійснювати контрольні аналізи проб стічної поверхневої води незалежною акредитованою лабораторією. Звертатися до суду при виникненні умотивованих та обґрунтованих суперечностей щодо нарахованих Балансоутримувачем сум за надані послуги.
  • Оглядати перед відбором проб обладнання на предмет наявності ознак стороннього забруднення.
  • Ознайомлюватись з нормативними документами щодо прийняття дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод в міську зливово-меліоративну систему міста Кам’янське.
  • Абоненти несуть відповідальність:
   • За виникнення аварій, нещасних випадків та заподіяння збитків Балансоутримувачу і навколишньому природному середовищу.
   • За недотримання вимог Правил та інших нормативно-правових актів в частині охорони навколишнього природного середовища.
   • В інших випадках, передбачених Правилами, умовами Договору та законодавством України.
 1. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ МІЖ БАЛАНСОУТРИМУВАЧЕМ ТА АБОНЕНТАМИ
  • Балансоутримувач є комунальним підприємством діяльність якого, серед іншого, спрямована на забезпечення належної експлуатації всього комплексу споруд та обладнання по відведенню поверхневого стоку із земель комунальної власності Кам‘янської міської територіальної громади, в тому числі земель загального користування міста Кам‘янське, територій (земель) суб‘єктів господарювання незалежно від форми власності, підпорядкування та організаційно-правової форми. Балансоутримувач забезпечує впровадження та реалізацію заходів, передбачених цими Правилами, рішеннями та розпорядженням органів місцевого самоврядування, що пов‘язані з функціонуванням міської зливово-меліоративної системи. Балансоутримувач має свій рахунок.
  • Балансоутримувач заключає двосторонній Договір з Абонентами про приймання, транспортування та скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи
  • Розрахунки проводяться між Абонентом та Балансоутримувачем згідно вимог встановлених цими Правилами, умовами Договору.
  • Вимоги до скиду видаються Балансоутримувачем, в порядку та за формою встановленими Правилами. Вимоги до скиду скріплюється підписом директора Балансоутримувача та печаткою (у разі використання).
  • Абоненти, які отримали та виконали вимоги ТУ та Вимог до скиду, укладають з Балансоутримувачем Договір про надання послуг з приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у зливово-меліоративну систему. За умови відповідності ЛОС Абонента вимогам законодавства, державним нормам, стандартам та правилам.

 

 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ПРИЙМАННЯ ДОЩОВИХ, СНІГОВИХ (ТАЛИХ), ДРЕНАЖНИХ ТА ПОЛИВО-МИЮЧИХ СТІЧНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД У МІСЬКУ ЗЛИВОВО-МЕЛІОРАТИВНУ СИСТЕМУ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ

Підключення та скидання стічних поверхневих вод до міської зливово-меліоративної системи міста Кам’янське здійснюється на підставі отриманих Абонентом у Балансоутримувача Технічних умов та Умов на скид.

 • Укладення договорів про приймання, транспортування та скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи:
  • Договір укладається між Балансоутримувачем та Абонентом на підставі Вимог до скиду, які видаються Балансоутримувачем.
  • Договір розробляє Балансоутримувач. Істотними умовами Договору про приймання, транспортування та скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське є:
   • обсяги скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод;
   • розмір та порядок оплати послуг Балансоутримувача;
   • ДК забруднюючих речовин у дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих водах, що скидаються з території суб‘єкта господарювання;
   • у разі необхідності розмір та порядок оплати за скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод з наднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин);
   • права та обов’язки сторін Договору;
   • відповідальність сторін Договору;
   • порядок та умови припинення дії Договору;
  • У виключних випадках, коли суб‘єкт господарювання (Абонент) не може забезпечити виконання вимог Правил за деякими показниками, він звертається до Балансоутримувача з обґрунтованим зверненням про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод із зазначенням концентрації забруднюючих речовин та доданням графіка заходів доведення якості їх скиду до вимог Правил.
  • Балансоутримувач розглядає подані матеріали, зазначені в п. 5.1.3. Правил, у 15-денний термін та приймає рішення щодо можливості або неможливості укладення Договору про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод. Укладення Договору про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод є правом, а не обов‘язком Балансоутримувача.

Можливість укладення Договору про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод залежить від здатності інженерних споруд та обладнання Балансоутримувача забезпечити скидання стічних вод у водні об‘єкти з ГДК забруднюючих речовин, які відповідають вимогам законодавства.

 • В Договорі про приймання наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод встановлюються тимчасово погоджені концентрації забруднюючих речовин, сумарний коефіцієнт кратності до встановленого нормативу плати за скид наднормативних забруднень та розраховану вартість приймання 1 куб. м. наднормативно забруднених стічних вод.
 • Вимоги до скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод до міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське:
  • Суб‘єкти господарювання зобов‘язані отримати у Балансоутримувача Вимоги до скиду, за формою наведеною в Додатку №1 до Правил.
  • Для отримання Вимог до скиду суб‘єкт господарювання подає Балансоутримувачу наступні документи:
   • письмовий запит;
   • виписку з ЄДР, документи на підтвердження повноваження керівника або іншої уповноваженої особи суб‘єкта господарювання;
   • генплан території суб‘єкта господарювання у вимірі 1:500 з нанесеними дощовою каналізаційною мережею та КК суб‘єкта господарювання, затверджений керівником такого суб‘єкта господарювання та завірений печаткою (у разі її використання), у 2 примірниках;
   • нормативний розрахунок утворення поверхневого стоку з території суб‘єкта господарювання, що скидається у МЗМС;
   • дані про локальні очисні споруди (дані щодо наявності ЛОС, дані про проектну та фактичну потужність наявних ЛОС, технічного стану, ефективність їх роботи (проектну та фактичну), місця розташування тощо);
   • дані про фактичну якість дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод суб‘єкта господарювання;
  • Балансоутримувач протягом 30 днів, з моменту отримання документів від суб‘єкта господарювання, розглядає подані документи та видає Вимоги до скиду або сповіщає суб‘єкта господарювання про неможливість скиду його поверхневого стоку у міську зливово-меліоративну систему.
  • У випадку прийняття рішення щодо можливості видачі Вимог до скиду, суб‘єкт господарювання укладає Договір з Балансоутримувачем та набуває статус Абонента.
  • Вимоги до скиду видаються з урахуванням всіх субабонентів суб‘єкта господарювання терміном на 3 роки.
  • Якщо Абонентом письмово заявлено про відсутність змін дощового, снігового (талого), дренажного та поливо-миючого поверхневого стоку і ця інформація підтверджується Балансоутримувачем, то Вимоги до скиду на наступний термін продовжується автоматично.
  • При невиконанні вимог Правил або умов Договору, Балансоутримувач має право скасувати Вимоги до скиду.
  • У разі відсутності Вимог до скиду, плата за скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у МЗМС встановлюється у п’ятикратному розмірі від визначеної п.8.5. величини плати за приймання.
 • Підключення Абонента до МЗМС:
  • Підключення Абонента до міської зливово-меліоративної системи здійснюється згідно з вимогами Технічних умов та Правил.
  • Рішення про приймання дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему від об’єктів, що реконструюються та будуються, приймається тільки при наявності ТУ, відповідності якості стічних поверхневих вод нормативам, а також – висновку з оцінки впливу на довкілля, у випадках передбачених законом.
  • При прийнятті рішення для діючих Абонентів та для тих, що реконструюються і будуються, враховується попереднє очищення поверхневого стоку на ЛОС.
  • При реконструкції, розширенні або будівництві об’єкта, Абонент зобов’язаний:
   • одержати у Балансоутримувача ТУ;
   • оформити Акт обстеження території (Додаток до Правил 2);
   • розробити та погодити з Балансоутримувачем проектну документацію;
   • після закінчення будівництва або реконструкції здати об’єкт в експлуатацію згідно з вимогами Державних будівельних норм;
   • отримати у Балансоутримувача Вимоги до скиду;
   • укласти новий Договір з Балансоутримувачем.

 

 1. ПОРЯДОК КОНТРОЛЮ ЗА СКИДОМ ДОЩОВИХ, СНІГОВИХ (ТАЛИХ), ДРЕНАЖНИХ ТА ПОЛИВО-МИЮЧИХ ПОВЕРХНЕВИХ СТІЧНИХ ВОД У МІСЬКУ ЗЛИВОВО-МЕЛІОРАТИВНУ СИСТЕМУ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ

Оформлення процедури відбору проб, у тому числі форми супровідного документа, що складатиметься за результатом відбору проб, з фіксуванням інформації щодо відібраної проби (дата, час, місце відбору; вид, об’єм проби; тип матеріалу тари, його об’єм; процедура попередньої обробки проби; відомості про особу, яка відбирала пробу, тощо) здійснюється з урахування вимог та положень ДСТУ ISO 5667-2-2003 «Якість води. Відбір проб. Частина 2. Настанови щодо методів відбирання проб», ДСТУ ISO 5667-3-2001 «Якість води. Відбір проб. Частина 3. Настанови щодо зберігання та поводження з пробами», ДСТУ ISO 5667-10-2005 «Якість води. Відбирання проб. Частина 10. Настанови щодо відбирання проб стічних вод», КНД 211.1.0.009-94 «Гідросфера. Відбір проб для визначення складу та властивостей стічних і технологічних вод».

 • Місця відбору проб:
  • Кожен об’єкт може бути приєднаний до міської зливово-меліоративної системи лише окремими випусками з обов’язковим спорудженням на них КК. Відбір проб здійснюється з КК.
  • КК Абонента:
   • споруджується та обладнується суб‘єктом господарювання, у відповідності до вимог законодавства, державних норм та стандартів;
   • повинен перебувати за межами суб‘єкта господарювання, а їх конкретне місце знаходження повинно бути узгоджене з Балансоутримувачем;
   • мають бути відмічені у паспорті водного господарства;
   • мають бути завжди доступними для огляду, вільними від завалів.
  • Порядок відбору проб:
   • З метою контролю якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод Абонента, Балансоутримувачем здійснюється відбір контрольних (разових) проб. Контрольні (разові) проби характеризують хімічний склад дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод. Виявлені таким чином перевищення ДК є необхідною і достатньою підставою для нарахування додаткової плати.
   • Уповноважені представники Балансоутримувача мають право на контрольне обстеження території Абонента з метою встановлення джерел надходження забруднюючих речовин в будь-який час доби.
   • За призначенням проби поділяються на робочі проби, проби для абонента та контрольні проби, які відбираються одночасно.
   • Робоча проба – це проба, за результатами аналізу якої визначаються концентрації забруднюючих речовин (Сф), робиться висновок щодо відсутності чи наявності у стічних поверхневих водах, які відводяться до міської зливово-меліоративної системи, перевищень ДК забруднюючих речовин.
   • Після відбору робоча проба передається для аналізу у хімічну лабораторію Балансоутримувача або до акредитованої, сертифікованої хімічної лабораторії, з якою Балансоутримувачем укладено договір. Інформацію про хімічний склад стічних поверхневих вод, відібраних на випуску КК Абонента, можна отримати за допомогою телефонного зв‘язку, шляхом надсилання запиту на електронну адресу, а також – звернувшись безпосередньо до Балансоутримувача за його місцем знаходження, на другий день після відбору проби. Ці запити фіксуються в у спеціальному журналі Балансоутримувача.
   • Проба для абонента відбирається за його бажанням. Аналіз цієї проби проводиться Абонентом, за бажанням та кошти Абонента. У випадку не проведення аналізу проби Абонентом, вважається, що Абонент погоджується з результатами аналізу робочої проби Балансоутримувача.

Відкриття проби для абонента та її аналіз проводиться у присутності представників Абонента та Балансоутримувача. Відкриття контрольної проби та результати хімічного аналізу оформлюються відповідним актом (Додатки 3 та 4 до Правил).

 • Контрольна проба маркується, опечатується і зберігається Балансоутримувачем, відповідно до вимог, щодо зберігання проб, три доби з моменту відбору проби.
 • У випадку розходження результатів аналізу між лабораторіями Балансоутримувача і Абонента, за ініціативою Абонента, контрольна проба передається для проведення контрольного аналізу незалежній лабораторії, акредитованій у даній галузі.
 • Контрольний аналіз проводиться лише стосовно інгредієнтів, по яких виникли розбіжності між результатами аналізів робочої проби та проби для абонента.
 • Аналіз робочої проби, проби для Абонента та контрольної проби здійснюються сертифікованими, акредитованими лабораторіями, які мають на право проведення вимірювань показників якості стічних вод. Відповідальність за достовірність результатів аналізу несе лабораторія, яка проводила аналіз.
 • Результати аналізів робочих та контрольних проб зберігаються Балансоутримувачем протягом 3 (трьох) років, з моменту їх отримання.
 • Найменший загальний об’єм разової проби — 0,3 л (в посудинах для робочої проби, проби для Абонента та контрольної проби об’ємом 1,0 л).
 • При наявності локальних очисних споруд міської зливово-меліоративної системи, Абоненти повинні здійснювати облік фактичного обсягу дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод та їх якісний контроль до і після ЛОС.

На вивіз та утилізацію осадів, власником яких є Абонент, мають бути оформлені відповідні документи, які зберігаються у відповідальної особи не менше 3 років. Об’єм осадів, вилучених в процесі очищення, підлягає обліку.

 • Результати замірів об’ємів та аналізів дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод повинні фіксуватися у журналах первинного обліку ПОД-13, які зберігаються у Абонента.
 • Про всі випадки аварійних скидів забруднюючих речовин, початок проведення аварійно-відновлювальних робіт Абонент повинен інформувати Балансоутримувача негайно. Інформування Балансоутримувача може здійснюватися за допомогою телефонного зв‘язку, електронної пошти, а також шляхом безпосереднього звернення до Балансоутримувача за його місцем знаходження. Передбачені цим пунктом випадки реєструються Балансоутримувачем в спеціальному журналі.
 • Для забезпечення контролю якості дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод здійснюється відбір проб Абонентів уповноваженими представниками Балансоутримувача та/або представниками Державної екологічної служби незалежно.
 • Відібрані проби реєструються у «Журналі-акті відбору проб дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод Абонента» (Додаток 3 до Правил).
 • У разі виявлення перевищення ДК, встановлених Правилами:
 • у 7-денний термін з моменту відбору робочої проби, Балансоутримувач направляє Абоненту лист — повідомлення про перевищення ДК у стічних поверхневих водах за результатами хімічного аналізу,
 • після визначення обсягів дощового, снігового (талого), дренажного та поливо-миючого скиду Абонента за розрахунковий період, Балансоутримувач направляє йому рахунок плати за скид з перевищенням ДК,
 • Абоненти зобов’язані у 10-денний термін після отримання рахунку задовольнити обґрунтовані вимоги Балансоутримувача.
  • Контроль за скидом дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у водні об’єкти
   • Балансоутримувач повинен забезпечити:
    • якість скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які скидаються без очистки, у відповідності до вимог СанПін N 4630-88 «Санитарные правила и нормы охраны поверхностных вод от загрязнения» як для водних об’єктів культурно-побутового призначення;
    • дотримання встановлених нормативів гранично допустимих скидів забруднюючих речовин у дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих водах;
    • ефективну роботу очисних споруд поверхневого стоку, які знаходяться у нього на балансі;
    • проведення згідно затвердженого графіка відбору проб, аналізів поверхневих стічних вод перед скидом у водний об’єкт;
   • методики проведення аналізів, перелік забруднюючих речовин, які необхідно контролювати, місця відбору проб, періодичність відбору проб — погоджуються Державною екологічною інспекцією Придніпровського округу.
   • Державна екологічна інспекція Придніпровського округу здійснює контроль за дотриманням встановлених нормативів та умов скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод. При контрольній перевірці відбір проб виконується фахівцями Державної екологічної інспекції Придніпровського округу у присутності представника Балансоутримувача. Відбір проб оформлюється Актом (Додаток 4 до Правил), який підписується у двосторонньому порядку.
   • При встановленні перевищення вмісту забруднюючих речовин від нормативів ГДС, Балансоутримувачу направляється лист з повідомленням про порушення та, за результатами річної статистичної звітності 2-ТП («Водгосп») може бути виставлена претензія.
   • Балансоутримувач повинен своєчасно інформувати Департамент екології та природних ресурсів Кам’янської міської ради та Державну екологічну інспекцією Придніпровського округу про випадки аварійних та залпових скидів забруднюючих речовин, проведення аварійно-відновлюваних робіт на мережах дощової каналізації та очисних спорудах.
  • Заборонено до скиду у міську зливово-меліоративну систему
   • Речовини, що здатні утворювати в МЗМС вибухонебезпечні, токсичні та (або) горючі гази, органічні розчинники, горючі і вибухонебезпечні речовини (нафта, бензин, гас, ацетон тощо) в концентраціях, що перевищують максимально допустимі концентрації забруднюючих речовин у стічних водах, синтетичні і натуральні смоли, масла, лакофарбові матеріали та відходи, продукти і відходи нафтопереробки, органічного синтезу, мастильно-охолоджуючі рідини, вміст засобів і систем пожежогасіння (крім використання для гасіння загорянь);
   • розчини кислот з pH < 5,0 і лугів з pH > 10,0;
   • Погано пахучі та інші леткі речовини в кількості, що призводить до забруднення атмосфери робочої зони в каналізаційних насосних станціях, в інших виробничих приміщеннях Балансоутримувача, на території очисних споруд (у випадку їх наявності), понад встановлені для атмосфери робочої зони гранично допустимі концентрації;
   • радіоактивні речовини понад гранично допустимий рівень безпечного вмісту в навколишньому середовищі, що затверджується центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування і реалізує державну політику у сфері охорони навколишнього природного середовища та екологічної безпеки, речовини, які не можуть бути затримані в технологічному процесі функціонування МЗМС, що мають підвищену токсичність, здатність накопичуватися в організмі людини, що відзначаються віддаленими біологічними ефектами та (або) утворюють небезпечні речовини під час трансформації у воді і в організмах людини і тварин, у тому числі моно- і поліциклічні хлорорганічні, фосфорорганічні, азоторганічні і сіркоорганічні речовини, біологічно жорсткі поверхнево активні речовини, отрутохімікати, сильнодіючі отруйні речовини в концентрації, що перевищує більше ніж у 4 рази мінімальну гранично допустиму концентрацію, що встановлена для цих речовин у воді водних об’єктів, медичні відходи класів Б, В, Г, епідеміологічно небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення (за винятком речовин, скидання яких дозволено санітарно-епідеміологічними вимогами);
   • концентровані маткові розчини та кубові залишки, гальванічні розчини (електроліти) як вихідні, так і відпрацьовані, осади (шлами) локальних очисних споруд, осади відстійників, пасток, фільтрів, відходи очищення повітря (пилогазоочисного обладнання), осади станцій технічної водопідготовки, в тому числі котелень, теплоелектростанцій, іонообмінні смоли, активоване вугілля, концентровані розчини регенерації систем водопідготовки, концентрат, що утворюється під час роботи установок очищення води з використанням мембранних технологій (зокрема зворотного осмосу), хімічні реактиви та реагенти;
   • будь-які тверді відходи боєнь та переробки м’яса, канига, цільна кров, відходи обробки шкіри, відходи тваринництва та птахівництва, включаючи фекалії;
   • тверді побутові відходи, сміття, що збирається під час сухого прибирання приміщень, будівельні матеріали, відходи і сміття, відпрацьований ґрунт і транспортуючі розчини від підземних прохідницьких робіт, ґрунт, зола, шлак, окалина, вапно, цемент та інші в’яжучі речовини, стружка, скло, пилоподібні частки обробки металів, скла, каменю та інші мінеральні матеріали, рослинні залишки і відходи (листя, трава, деревинні відходи, плодоовочеві відходи тощо), за винятком попередньо гомогенізованих плодоовочевих відходів у побуті;
   • волокнисті матеріали (натуральні, штучні або синтетичні волокна, в тому числі волосся, вовна), тара, пакувальні матеріали та їх елементи, металева стружка, тирса, окалина, синтетичні матеріали (полімерні плівки, гранули, пилоподібні частинки, стружка тощо);
   • біомаса харчових, фармацевтичних виробництв та інших біотехнологічних процесів у разі концентрації, що перевищує вимоги до речовин за хімічним споживанням кисню, харчова продукція як придатна, так і неліквідна, сировина для її виробництва, сироватка сирна, барда спиртова і дріжджова, пивна хмільова дробина;
   • речовини, на які не встановлені орієнтовно-безпечні рівні впливу (ОБРВ) для водних об’єктів;
   • концентровані регенераційні суміші, маточні та кубові розчини.

6.4.12. забруднюючі речовини, скид яких заборонено до міської зливово- меліоративної системи та водних об’єктів діючими нормативно — правовими актами України.

6.5 Категорично забороняється скидати у міську зливово-меліоративну систему кислоти, розчинники, розчини, які містять або утворюють при змішуванні з атмосферними опадами сірководень, сірковуглець, оксид вуглецю та інші токсичні сполуки.

 1. ВИМОГИ ДО СКЛАДУ ТА ВЛАСТИВОСТЕЙ ДОЩОВИХ (СНІГОВИХ) ТА ПОЛИВО-МИЄЧНИХ СТІЧНИХ ВОД, ЯКІ СКИДАЮТЬСЯ У МІСЬКУ ЗЛИВОВО-МЕЛІОРАТИВНУ СИСТЕМУ ТА У ВОДНІ ОБ’ЄКТИ МІСТА КАМ’ЯНСЬКЕ

Основними показниками, що характеризують якість дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод є вміст завислих речовин, нафтопродуктів, БCK5 і ХСК. У поверхневому стоці присутні також біогенні сполуки азоту (2,5…..6,0 мг/л) та інші забруднювачі.

 • Загальні вимоги до складу та властивостей стічних вод, що приймаються до міської зливово-меліоративної системи:

Склад і кількість забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миючих стічних водах з забудованих територій визначають шляхом відбору та хімічного аналізу проб стічних вод, а також на основі даних щодо накопичення забруднюючих речовин на поверхні водозбірної території. У разі відсутності таких даних, розрахункову кількість речовин, що відводяться з поверхневим стоком, визначають на підставі характеристик території водозбору (міської, промислової, комунально-складської, вулично-дорожньої тощо), даних про опади та усереднених (узагальнених) даних про склад стічних вод [ДСТУ 3013-95 «Гідросфера. Правила контролю за відведенням дощових і снігових стічних вод з територій міст і промислових підприємств»

 • В міську зливово-меліораційну систему дозволяється скидати (приймати) тільки такі дощові, снігові (талі), дренажні та поливо-миючі стічні поверхневі води, які не призведуть до порушення роботи міської зливово-меліоративної системи та споруд на ній, є безпечними для обслуговуючого персоналу і відповідають вимогам чинних нормативно – правових актів України.
 • Балансоутримувач несе відповідальність за якісні показники дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, які скидаються у водні об’єкти. Абонент несе відповідальність за якісні показники дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод зі своєї території.
 • У випадку приймання Абонентом, у свою дощову каналізаційну мережу поверхневих стічних вод іншого суб‘єкта господарювання (субабонента), Абонент несе перед Балансоутримувачем відповідальність за якість всього обсягу стічних поверхневих вод на своїх випусках.
 • Граничнодопустимі концентрації забруднюючих речовин у дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих водах для скидання у міську зливово-меліоративну систему та водні об’єкти наводиться в таблиці нижче:

ТАБЛИЦЯ  ГДК ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У ВОДІ ВОДНИХ ОБ’ЄКТІВ ГОСПОДАРСЬКО-ПОБУТОВОГО ПРИЗНАЧЕННЯ

Показники якості  стічних вод Норми якості і ГДК речовин для поверхневих  водних

об ‘єктів  , мг/дм3

1 Завислі речовини Фон +0,75
2 БСК5

БСКп

6
3 ХСК 30
4 Азот амонійний 2
5 Нітрити 3,3
6 Нітрати 45
7 фосфати 3,5
8 Нафтопродукти 0,3
9 СПАР 0,5
10 Залізо 0,3
11 Хлориди 350
12 Сульфати  500
13 Не розчинні речовини (олії, смоли, мазут) не допускається
14 Кислоти, горючі суміші, токсичні та летючі газоподібні речовини,здатні утворювати в мережах та спорудах токсичні гази не допускається
15 Будівельне, промислове, господарсько-побутове сміття, ґрунт, абразивні речовини не допускається
16 Радіоактивні речовини, епідеміологічне небезпечні бактеріальні та вірусні забруднення не допускається
 1. ВИЗНАЧЕННЯ ВЕЛИЧИНИ ПЛАТЕЖІВ ЗА ПРИЙМАННЯ, ТРАНСПОРТУВАННЯ (ПЕРЕКАЧУВАННЯ) ДОЩОВИХ, СНІГОВИХ (ТАЛИХ), ДРЕНАЖНИХ ТА ПОЛИВО-МИЮЧИХ СТІЧНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД (та забруднюючих речовин що містяться в них) ВІД суб’єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему

8.1. ТАБЛИЦЯ НОРМАТИВІВ ЗБОРУ ЗА СКИДИ ЗАБРУДНЮЮЧИХ РЕЧОВИН У МЗМС

Найменування забруднюючої речовини Норматив збору гривень за 1 тонну
1 Азот амонійний 1610,48
2 Органічні речовини (за показниками біохімічного споживання кисню (БСК 5) 644,6
3 Завислі речовини 46,19
4 Нафтопродукти 9474,05
5 Нітрати 138,57
6 Нітрити 7909,77
7 Сульфати 46,19
8 Фосфати 1287,18
9 Хлориди 46,19

Для розрахунку вартості нормативного та наднормативного скиду забруднюючих речовин (Нп) застосовуються коефіцієнти наведені нижче:                                                            Показники забруднюючих речовин (показники якості)  менше або рівно наведеним в таблиці 7.5 приймаються за 100% і для них застосовується коефіцієнт 1.

Для показників 101 – 110% застосовується коефіцієнт  2

111 – 120%                     —                          3

121 – 130%                     —                          4

131 – 140%                     —                          5

141 – 150%                     —                          6

151 – 160%                     —                          7

161 – 170%                     —                          8

171 – 180%                     —                          9

181 – 190%                     —                         10

 • – 200% і більше — застосовується коефіцієнт 20

8.2 При складанні розрахунку вартості нормативного та наднормативного скиду забруднюючих речовин застосовуються норми ГДК, які передбачені діючими, на момент складання розрахунку, нормативно – правовими актами України.

8.3 Вартість транспортування (Птр) (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод по міській зливово-меліоративній системі міста Кам‘янське розраховується Балансоутримувачем за формулою:

8.3.1 Розрахунок вартості (калькуляція)

Птр= Пв х НЧ  (грн./м3)

 

 • Розрахунок плати за транспортування із розрахунку за 1 годину:

Пв= (ФОП+Дзп+ЕСВзп+НВ+МВ+Ам.д.к+ЕВ) х Рприб

де:

Птр — плата за транспортування (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, грн./м³.;

Пв – вартість витрат на утримання міської зливово-меліоративної системи, грн./год.;

ФОП – заробітна плата обслуговуючого персоналу (тарифна ставка, оплата за нічні, вечірні та святкові дні тощо), грн./год.;

Дзп – додаткова заробітна плата (резерв відпусток у відсотках від ФОП), грн/год.;

ЄСВзп– нарахування єдиного соціального внесу на суму ФОП+Дзп, грн;

НВ – непрямі витрати (АВ+ЗВ+ВЗ), грн./год., де:

АВ – адміністративні витрати, розрахунок у відсотках від основної заробітної плати обслуговуючого персоналу, грн./год.;

ЗВ – загальновиробничі витрати, розрахунок у відсотках від основної заробітної плати обслуговуючого персоналу, грн/год;

ВЗ – витрати на збут, розрахунок у відсотках від основної заробітної плати обслуговуючого персоналу, грн./год.

МВ – матеріальні витрати на утримання міської зливово-меліоративної системи, грн./год.;

Ам.д.к. — витрати на амортизацію міської  зливово-меліоративної системи, грн./год.;

ЕВ – експлуатаційні витрати, грн./год.;

Рприб – рентабельність (прибуток) до 30% від собівартості, грн./год.;

НЧ = 0,008 ч — норма часу перекачування 1 м³ об’єму дощових, снігових (талих) та дренажних поверхневих стічних вод (місцеві норми), грн.

         

8.3.2 Або згідно ДБН:

 

Птр= Пв /24х НЧ

 

 • Розрахунок плати за транспортування із розрахунку за 1 добу:

Пв = (ПВзп х К+ЕСВзп+НВ+МВ+ЕВ) х Рприб

де:

Птр — плата за транспортування (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, грн./м³.;

Пв – вартість витрат на утримання міської зливово-меліоративної системи, грн./доба;

ПВзп – Прямі витрати (заробітна плата обслуговуючого персоналу, у т.ч. тарифна ставка, оплата за нічні, вечірні та святкові дні, додаткова заробітна плата із розрахунку норми витрат), грн./доба;

К — 1,3 (ДБН Д.1.1-4-2000. Дод.2, п.3 «Виробництво ремонтно-будівельних робіт в експлуатованих будівлях та спорудах з наявністю в зоні виробництва робіт діючого технологічного обладнання»

ЄСВзп– нарахування єдиного соціального внесу на суму ФОП+Дзп, грн.;

НВ – непрямі витрати (АВ+ЗВ) із розрахунку норми витрат, грн./доба, де:

АВ –адміністративні витрати, грн./доба.;

ЗВ – загальновиробничі витрати, грн/доба;

МВ – матеріальні витрати на утримання міської зливово-меліоративної системи із розрахунку норми витрат, грн./доба.;

ЕВ – експлуатаційні витрати, витрати на амортизацію міської  зливово-меліоративної системи із розрахунку норми витрат, грн./доба.;

Рприб – рентабельність (прибуток) згідно ДБН, грн./доба.;

НЧ = 0,008 ч — норма часу перекачування 1 м³ об’єму дощових, снігових (талих) та дренажних стічних поверхневих вод (місцеві норми), грн.

8.4 Плата за скид забруднюючих речовин із стічними дощовими, сніговими (талими), дренажними та поливо-миючими стічними поверхневими водами здійснюється згідно основного нормативу наведеного в таблиці до п.8.1. Правил.

8.5 Величина плати за приймання (Пс) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему для Абонентів розраховується Балансоутримувачем за формулою згідно ДСТУ 3013-95:

 

Пс = Птр * Vдог * К2(грн.),    де:

 

 

Пс — плата за приймання дощових (снігових), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему для Абонентів, грн.,

Птр — плата за транспортування (перекачування) дощових (снігових), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, грн./м³ (п.8.3.1 або 8.3.2 Правил)

Vдог — обсяг опадів та скинутих Абонентом дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, згідно розрахунку, м³:

Vдог = К1*h*F* Ψ     (м³), де:

F — Загальна площа з водонепроникною поверхнею, га.

Ψ — Коефіцієнт витоку (тепла пора року Ψд – 0,8, холодна пора року Ψт – 0,7)

h — кількість опадів згідно довідки метеостанції,  мм

К1 — загальний коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки дощових, снігових (талих), дренажних  та поливо-миючих стічних поверхневих вод та екологічного стану водойми — 10

К2— 1,1 — коефіцієнт, який враховує невраховані обсяги витрат.

8.6 Величина плати за скинуті обсяги наднормативно(Псп) забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, розраховується за формулою:

Псп = Пс * К3 * Кп (грн.),   де:

Псп– величина плати за скинуті обсяги наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод;

Пс – розрахунок згідно п.8.5 Правил;

К3сукупний коефіцієнт кратності рівню небезпеки скинутих забруднень, а саме:

К3 = Кк* Кзс*KрН*Kt*Kкис

Кк — коефіцієнт кратності, який враховує рівень небезпеки скинутих забруднень для технологічних процесів очищення дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних  поверхневих вод на міських очисних спорудах міської  зливово-меліоративної системи та екологічного стану водойми, приймається у розмірах 1 – 10. Розмір Кк залежить від Нп згідно п.8.1 Правил.

Кзс – при виявленні залпового скиду забруднюючої речовини застосовується коефіцієнт кратності 20, у разі відсутності зазначених дій дорівнює 1.

KрН — у разі відхилення показника рН в дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих водах від установлених меж від 0,5 до 1,5 одиниць включно KрН=2, від 1,5 до 2 одиниць – KрН=5, від 2 та більше одиниць — KрН=10. Відхилення менше за 0,5pH — не враховується, або дорівнює 1.

Kt — скид стічних поверхневих вод з температурою вище ніж 40оС або скиду тільки мінеральних солей застосовується Kt=2, у разі відсутності зазначених відхилень дорівнює 1.

Kкис – виявлення перевищення відношення ХСК/БСК5 ≤ 2,5 коефіцієнт кратності визначають за формулою

  ХСК  
Ккис = ________ — 1,
  2,5*БСК5  

у разі відсутності зазначених відхилень дорівнює 1.

 

8.7 За встановлений факт порушень пунктів 5.2 (відсутність Вимог до скиду), 5.3 (самовільне підключення до МЗМС) цих Правил одноразово застосовується додатковий коефіцієнт кратності Кп = 5, у разі відсутності зазначених дій дорівнює 1.

8.8 Плата за скид Абонентом дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод із перевищенням ДК забруднюючих речовин, що встановлено аналізом контрольної проби та підтверджено актом:

— стягується за рік, що передує даті такого виявлення порушення (відбору контрольної проби);

— попереднього відбору контрольної проби, проведеного Балансоутримувачем, до дати зафіксованого порушення.

Підвищена плата стягується за весь обсяг стічних поверхневих вод, скинутих Абонентом за цей період з певного об’єкта.

8.9 Обсяги дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, що скидаються Абонентом в міську  зливово-меліоративну систему та вартість перекачування таких скидів, визначаються Балансоутримувачем згідно Правил та встановлюються Договором між ними.

8.10 У разі стягнення з Балансоутримувача грошових сум за наднормативно забруднених скидів у водні об’єкти або інші порушення природоохоронного законодавства Балансоутримувач може вимагати від Абонентів, з вини яких це сталося, відшкодування цих сум у регресному порядку.

8.11 Балансоутримувач має право зменшувати розмір плати за перевищення наднормативно забруднених скидів забруднюючими речовинами на обсяг коштів, що необхідні для виконання узгоджувальних з Абонентом заходів, що спрямовані на зменшення скиду забруднюючих речовин з дощовими, сніговими (талими), дренажними та поливо-миючими стічними поверхневими водами.

8.12 Внесення сплати за перевищення нормативів скиду забруднюючих речовин із дощовими, сніговими (талими), дренажними та поливо-миючими стічними поверхневими водами, не звільняє Абонента від відшкодування Балансоутримувачу у повному обсязі шкоди, заподіяної мережам та спорудам зливово-меліоративної системи та природному середовищу.

8.13 Плата за скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод та забруднюючих речовин до МЗМС вноситься Абонентом у порядку та в строки, передбачені Правилами та Договором.

8.14 У випадку порушення Абонентом строків оплати, з нього стягується пеня у розмірі визначеному умовами укладеного Договору.

8.15 У випадку ухилення суб‘єктом господарювання від укладення Договору та/або ухилення Абонента від внесення змін/доповнень до укладеного  Договору, весь скид дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод із забруднюючими речовинами в міську  зливово-меліоративну систему вважається наднормативним. Плата стягується у порядку, передбаченому цими Правилами, до дати укладення Договору та/або внесення відповідних змін до укладеного Договору.

8.16 У випадку ухилення суб’єктом господарювання від укладання Договору, загальною площею басейну водозбору визначається на підставі даних генерального плану міста Кам’янське та/або інформації з державного земельного кадастру.

 

 1. ЗАГАЛЬНИЙ ОБ’ЄМ ДОЩОВИХ, СНІГОВИХ (ТАЛИХ) СТІЧНИХ ПОВЕРХНЕВИХ ВОД, ЩО СТІКАЮТЬ З ТЕРИТОРІЇ ВОДОЗБІРНОЇ ПОВЕРХНІ
  • Обчислення об‘єму дощових стічних поверхневих вод здійснюються за формулою:

Wd = 10 * hd * Y * F (куб. м)

де Wd — загальний об’єм дощових стічних поверхневих вод, куб. м

hd — середньорічний шар опадів за теплий період року, мм,

Y — коефіцієнт стоку,

F — площа басейну водозабору, га.

Значення Y для водозабірного басейну визначають, як середньозважене для всієї площі, враховуючи середні значення коефіцієнтів стоку поверхонь різних видів, які становлять:

Вид поверхні або площі стоку Загальний коефіцієнт стоку
1 покрівлі будинків і споруд, асфальтобетонні покриття 0,7
2 бруковані або щебеневі мостові 0,5
3 райони населеного пункту без дорожніх покриттів, сквери, бульвари 0,25
4 газони 0,1
5 райони багатоповерхової забудови 0,45
 

У разі орієнтованих розрахунків, значення для Y приймається за 0,45.

9.2 Загальний обсяг снігових (талих) вод, що стікають із забудованих територій, Wc, у метрах кубічних, обчислюють за формулою:

Wc = 10 * hc * Y * F(куб. м)  

де Wc — загальний об’єм снігових (талих) поверхневих стічних вод, куб. м,

Wc — середньорічний шар опадів за холодний період року, мм (дані найближчого метеорологічного пункту),

Y — коефіцієнт стоку, становить 0,6 — 0,7,

F — площа басейну водозабору, га.

9.3 Сумарне значення річного виносу речовин з дощовими та сніговими (талими) водами, M, у тонах, обчислюють за формулою:

M = (Wd * Kd + Wc * Kc) * 10 -3(т)  

де M — сумарне значення річного виносу речовин з дощовими та сніговими (талими) водами, т

Wd — загальний об’єм дощових стічних вод, куб. м,

Wc — загальний об’єм снігових стічних вод, куб .м,

Kd — вміст речовин у дощових стічних водах, г/куб. дм,

Kc — вміст речовин у снігових стічних водах, г/куб. дм.

 1. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ

10.1 Абоненти здійснюються розрахунок з Балансоутримувачем в порядку та умовах визначених цими Правилами, а також у відповідності до умов Договору.

10.2 Водовідведення дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему з земель загального користування (площ, доріг, тротуарів, парків тощо) здійснюється за кошти міського бюджету, у спосіб передбачений законодавством України.

10.3 Кошти за надання послуг із приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод та скид забруднюючих речовин, надходять на рахунок Балансоутримувача.

10.4 Баласоутримувач використовує отримані кошти на ремонт, утримання, експлуатацію, будівництво нових мереж міської  зливово-меліоративної системи та споруд на ній, а також на забезпечення власної господарської діяльності.

10.5 Плата за скид до міської  зливово-меліоративної системи дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод з перевищенням ДК забруднюючих речовин здійснюється Абонентом відповідно до рахунків, які виставляє Балансоутримувач залишаються у розпорядженні Балансоутримувача і використовуються на ремонт і експлуатацію дощових каналізаційних мереж та споруд, а також на розвиток міської  зливово-меліоративної системи міста.

10.6 Кошти, отримані за порушення вимог Правил – повністю залишаються у Балансоутримувача і використовуються на відновлення та підвищення ефективності роботи міської  зливово-меліоративної системи і споруд міської  зливово-меліоративної системи, а також на відшкодування додаткових витрат Балансоутримувача, пов’язаних з цими скидами.

 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ

11.1 При виявленні перевищення встановлених ДК або інших порушень цих Правил Балансоутримувач зобов’язаний в установленому порядку пред’явити Абонентам відповідні рахунки, а в разі несплати рахунків — вчиняти всі  необхідні дій, в тому числі, але не виключно звертатись до суду щодо примусового стягнення заборгованості.

11.2 При виявленні порушень Правил і для вжиття відповідних заходів Балансоутримувач має право передавати до уповноважених контролюючих державних органів матеріали стосовно Абонентів, якими ці порушення були допущені.

 • При порушенні Правил Балансоутримувач:
  • За період самовільного користування міською зливово-меліоративною системою міста Кам‘янське виконує розрахунок обсягу стічних вод згідно з розділом 9 цих Правил з моменту початку такого користування і до усунення порушення, але за період не більше трьох років.
  • Весь обсяг дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод (за розрахунковий період) розглядається як такий, що перевищує договірний, і плата за його скидання встановлюється у п’ятикратному розмірі від встановленого  розділом 8 Правил за умови:
 • відсутності у Абонента Вимог до скиду чи закінчення строку їх дії;
 • самовільного, тобто такого, що порушує порядок оформлення приймання дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод у міську зливово-меліоративну систему міста Кам’янське встановленого цими Правилами, скиду дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод до МЗМС;
 • необґрунтованої затримки з оформленням перепустки уповноваженому представнику Балансоутримувача та/або представнику Державної екологічної інспекцію на територію Абонента (понад 30 хвилин з моменту прибуття для виконання службових обов’язків);
 • не допуску уповноваженого представника Балансоутримувача на територію Абонента;
 • відмови Абонента виділити представника для відбору проби або неможливості відібрати пробу дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у визначеному КК Абонента.
  • У випадку систематичного порушення Правил та невиконанні Абонентом природоохоронних заходів, Балансоутримувач має право, після попередження за 5 днів листом, за допомогою телефонного зв’язку або електронної пошти, розірвати з ним Договір. В такому випадку плата за скинуті дощові води стягується в десятикратному розмірі від визначеного розділом 8 Правил до моменту усунення всіх порушень, виконання природоохоронних заходів та повторного укладання Договору.
  • При необхідності перекладки аварійних або заміні зруйнованих (пошкоджених) мереж міської зливово-меліоративної системи (внаслідок агресивного впливу стічних поверхневих вод Абонентів) кошторисну вартість цих робіт, (Кзаг) — розподіляють між Абонентами, які скинули агресивні стічні води у дощову каналізацію, згідно формули:
   
Ki = Qi * Пi * Kзаг / S(Qi * Пi)  

Де

Ki — відшкодування заподіяних збитків Абонентом на відновлення зруйнованих мереж і споруд,

Qi — середньодобова витрата стічних поверхневих вод, які скидає Абонент,

Пi — сума додаткової плати понад основного тарифу, встановлена Балансоутримувачем за останні 3 роки Абоненту,

Кзаг — загальні капітальні вкладення.

 • Розрахунок участі Абонентів у відновлені зруйнованих мереж і споруд міської зливово-меліоративної системи виконує Балансоутримувач та подає на затвердження Виконавчого комітету Кам’янської міської ради, який приймає рішення про відновлювальні роботи
 • Якщо Абонент відмовляється від участі у цих роботах, Балансоутримувач застосовує до нього заходи впливу відповідно до положень цих Правил.

 

  Додаток 1 до

Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське

ВИМОГИ ДО СКИДУ
стічних (дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод) вод, які суб’єкт господарювання скидає до міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське.

Реєстраційний № ___________ від   «____» ____________ 20__ р.

Строк діЇ до «____» ____________ 20___ р.

Ці Вимоги до скиду видано Абоненту _________________________________________________________________
(найменування Абонента та його адреса)
з врахуванням субабонентів __________________________________________________________________
Договір про приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод мережею міської зливово-меліоративної системи  №_______ від «___» ____________ 20__ р.

Підстава для видачі Вимог до скиду

Заявка Абонента №_____ від «___» ____________ 20__ р.
Акт обстеження Абонента від «___» ____________ 20__ р.
Проект каналізації ________________________________________________
Погоджено з Балансоутримувачем від «___» ____________ 20__ р.
Дозволяється скид стічних поверхневих вод в міську  зливово-меліоративну систему з загальною витратою _________ куб. м/добу із випусками на такі вулиці:
__________________________________________________________________
Якість стічних поверхневих вод повинна відповідати Правилам приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське, затверджених рішенням Кам’янської міської ради  від ___________ № _____________

Обсяги водовідведення наведені у Вимогах до скиду стічних (дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих поверхневих вод) вод, які суб’єкт господарювання скидає до міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське — розрахункові.

Фактично надані послуги оплачуються згідно з Договором, укладеним між Абонентом з та Балансоутримувачем.

При порушенні Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське Вимоги до скиду скасовуються.

Балансоутримувач __________________________________________________________

Директор                                          ___________________/_____________________/

мп

Вимоги до скиду продовжено до:

«___» ____________ 20__ р. ___________(                                 )
М. П.
«___» ____________ 20__ р. ___________(                                 )
М. П. 

 

   

Додаток 2 до

Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське

 

АКТ № _____
обстеження території земельної ділянки

 ________________________________________________________________ від ____________ 20____ р. щодо стану мережі  зливово-меліоративної системи, місць відведення дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод  до міської

зливово-меліоративної системи

Складено __________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
за участю __________________________________________________________________
(посада, прізвище, ім’я, по батькові)
Проведено обстеження території водозбірного басейну, мереж зливово-меліоративної системи, зливоприймальників та зливовилусків __________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
(район місцезнаходження земельної ділянки, назва об’єкту)
що належать __________________________________________________________________
(назва об’єкта, посада керівника, прізвище, ім’я, по батькові)
в присутності __________________________________________________________________
(посада представника, прізвище, ім’я, по батькові)

ОБСТЕЖЕННЯМ ВСТАНОВЛЕНО

 1. Загальна площа (га) __________________________________________________________________
 2. Баланс площі за видом поверхні (га): покрівлі______________________, асфальтобетонних покриттів — ______________________,
  зелених насаджень — _________________,
  відкритих ґрунтових ділянок ________________, ________________, ________________, ________________,
 3. Функціональне призначення основної частини території (га): житлова забудова — ____________,
  торгівельні і громадські установи — ______________,
  інші об’єкти — ___________________
 4. Оцінка товарного стану і благоустрою території (так/ні),
  прибирання сміття й снігу — __________,
  наявність на поверхні сміття -___________,
  неорганізованих звалищ — .__________,
  нафтопродуктів — ___________,
  рідких і сипучих матеріалів — ____________,
  ерозія ґрунту ___________,
  невпорядковані будівельні майданчики -___________________
 5. Загальна площа, що охоплена зливово-меліоративною системою (га) ____________ кількість зливових випусків ____________________
 6. Технічний стан зливово-меліоративної системи (добрий /поганий):водоприймальними — _____________, колектори — ________________, зливові випуски _____________, — _____________
 7. Місце приєднання до міської зливово-меліоративної системи _________________________________
  діаметр колектора — ___________________________________ (мм).
 8. Об’єм стічних вод:
  дощових — ____________________ куб. дм/с, __________________ куб. м/рік
  снігових — ___________________  куб. дм/с, __________________куб. м/рік
  поливо-миєчних, _____________ куб. дм/с, _________________, куб. м/рік
 9. Норми або дані хімічного аналізу дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод
Характеристика водозбірного басейну
____________________________________ Y ___________
мг/куб. дм
Завислі ЗР  
Нафтопродукти Н  
БСКповне БСК5  
ХСК ХСК  
Хлориди MnClm  
 1. Висновки про відповідність фактичних концентрацій забруднюючих речовин стічних вод _________________________________________________________________
  _________________________________________________________________
 2. Виконання рекомендацій попередніх обстежень __________________________________________________________________________________________________________________________________
 3. Запропоновані заходи

 

Найменування Термін виконання Відмітка про виконання
1      
2      
3      
 1. Висновки та пропозиції — керівникам суб‘єкта господарювання (Абонента) доповідати про виконання запропонованих заходів: ___________________________________

ПІДПИСИ:

ПОСАДА ПІДПИС ПІБ
     
     
     

З актом ознайомлені ________________________________________________________________

(посада представника, прізвище, ім’я, по батькові)

________________________________________________________________

(адреса)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Додаток 3 до

Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське

ЖУРНАЛ-АКТ
відбору проб стічних
поверхневих вод з земельної ділянки АБОНЕНТІВ

Сторінка типу А

Дата відбору проб Номер З/П Код Абонента Назва Абонента Адреса Абонента Загальна кількість випусків
1 2 3 4 5 6
           

Сторінка типу Б

Дата відбирання проби      
Шар опадів мм    
Тривалість дощу хв    
Місце відбирання проби      
Коефіцієнт стоку      
Порядковий номер проби      
Інтервал часу від появи стоків до проби хв    
Склад стічних вод Формула  
1 2 мг/куб. дм
Завислі ЗР  
Нафтопродукти Н  
БСКповне БСК  
ХСК ХСК  
Хлориди Clm  

Сторінка типу В

Місце відбору проб Проба відібрана у присутності    
Посада
П., І., Б.
Підпис за робочу пробу Підпис за контрольну пробу Підпис за пробу для Абонента. Проба відібрана (так / ні) Час відбору проби  
1 2 3 4 5 6  
             
  Примітка. Контрольна проба зберігається три доби від дати відбору.

 

 

 

 

 

Додаток 4 до

Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему
міста Кам‘янське

 

АКТ № ___

про контрольний аналіз проб стічних поверхневих вод

«__» ____________ 20__ р.                                                                        м. Кам’янське

 

Відповідно до запису в журналі-акті відбору проб  «__» ____________ 20__ р.

Комісією в складі:

представника Балансоутримувача в особі

_________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

представника Абонента ________________________________________________________________

(найменування Абонента)

в особі ________________________________________________________________

(посада, прізвище, ім’я, по батькові представника)

в присутності представника лабораторії _______________________________________________________________, в особі

(найменування лабораторії) _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові представника)

представника Державної екологічної інспекції Придніпровського округу в особі _________________________________________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові представника)

відповідно до Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське, затверджених рішенням Камянської міської ради   від _____________№ _____________ проведено розпечатування проб для проведення контрольного аналізу.

  Номер з/п Позначка про стан опечатування проби для аналізу Час Перелік показників для аналізу
  1 2 3 4
Проби передано лабораторії _____________________________________________________________
(назва, підпорядкованість)

для проведення контрольного аналізу.

З правом та порядком застосування результатів контрольного аналізу ознайомлені:

 

__________________________________
(підпис представника Абонента)
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________
(підпис представника Приймальника)
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________
(підпис представника Балансоутримувача)
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

__________________________________
(підпис представника ДЕІ)
__________________________________

(прізвище, ім’я, по батькові)

 
  Додаток 5 до

Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське

Додаток до Договору
№ _____  від «___» ____________ 20__ р.
про приймання наднормативно забруднених стічних поверхневих вод від Абонента ________________
______________________________________
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Балансоутримувача _________(____________________ )

РОЗРАХУНОК № ___

вартості приймання 1 куб. м

наднормативно забруднених стічних поверхневих вод

Сторінка типу А

№ з/п Показник якості стічних вод Значення
Допустимої концентрації забруднюючих речовин Тимчасово погодженої концентрації забруднюючих речовин Коефіцієнт кратності
1 2 3 4 5
         
Сумарний коефіцієнт кратності  

Сторінка типу Б

№ з/п Параметр Значення Розмірність
1 2 3 4
1 Вартість за приймання стічних поверхневих вод   грн. / куб. м
2 Сумарний коефіцієнт кратності  
3 Вартість приймання 1 куб. м стічних поверхневих вод з наднормативним забрудненням з ПДВ   Грн.
4 ПДВ   Грн.

 

Вартість приймання стічних поверхневих вод з наднормативним забрудненням з ПДВ становить _______ грн./куб. м_______ гривень __________копійок за 1 кубічний метр.

ПОГОДЖЕНО
Керівник Абонента ______________ (підпис, прізвище, ім’я та по батькові керівника)

«___» _____________ 20__ р.

 

Вам будет интересно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *