Договір №____ про приймання, транспортування та скид дощових, снігових стічних вод

ДОГОВІР №____  про приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод мережею міської зливово-меліоративної системи.

 

місто Кам‘янське                                                                               ____ _______________ 2021 року

 

БАЛАНСОУТРИМУВАЧ: Комунальне підприємство Кам‘янської міської ради «ЕКОСЕРВІС», в особі директора Буніча Олександра Федоровича, який діє на підставі Статуту, Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське затверджених рішенням КМР № ___ віл ______, з однієї сторони, та

АБОНЕНТ: _____________________________________________________, в особі _____________________, яка (ий) діє на підставі ___________________________ , з іншої сторони,

разом іменовані як сторони, а кожен окремо – сторона, уклали цей договір на приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод (далі – Договір), про наступне:

 1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Терміни, що використовуються в цьому Договорі, вживаються у значеннях, наведених в Правилах приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське, затверджених рішенням Кам‘янської міської ради №_____________ від ___ ____________ 2021 року.
  • Абонент, до моменту підписання Договору, ознайомився з Правилами приймання поверхневих стічних вод суб’єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське (далі також — Правила).
  • Підписанням Договору Абонент підверджує, що всі положення Правил йому відомі та зрозумілі.
  • Надання послуг за Договором спрямоване на забезпечення ефективного відведення дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод з території Абонента, що сприятиме попередженню підтоплення територій міста Кам’янське, а також на попередження та  усунення забруднення поверхневих водних об’єктів, відтворення водних ресурсів і  забезпечення  безпечних  умов водокористування.
 2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ
  • Балансоутримувач в порядку та на умовах визначених Договором, Правилами приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське затверджених рішення КМР № ___ віл ______ (далі – Правила), зобов‘язується надати послуги з приймання, транспортування та скид (перекачування) дощових, снігових та поливо-миєчних стічних вод мережею міської зливово-меліоративної системи міста Кам‘янське (далі – послуги). Абонент зобов‘язується оплачувати надані Балансоутримувачем послуги, в порядку та на умовах визначених Договором та Правилами.
  • Загальна площа території Абонента становить ___________ га., детальна характеристика території Абонента наводиться в Акті обстеження території, який становить невід‘ємну частину Договору.
  • Обсяги скиду дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод розраховуються в порядку визначеними Правилами та встановлюються на рівні зазначеному в Дозволі, Акті обстеження території та становлять __________ куб. м/рік
  • Гранично допустимі концентрації забруднюючих речовин у дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних водах, що скидаються з території Абонента встановлюється на рівні визначеному п 7.5. Правил.
 3. ЦІНА ДОГОВОРУ. ВАРТІСТЬ ПОСЛУГ ТА ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ
  • Загальна ціна цього Договору визначається як сума вартості всіх наданих послуг, відповідно до підписаних Сторонами Актів приймання-передачі наданих послуг за цим Договором протягом строку його дії.
  • Розрахунок вартості наданих послуг здійснюється Балансоутримувачем у відповідності до розділу 8 Правил приймання поверхневих стічних вод суб‘єктів господарювання у міську зливово-меліоративну систему міста Кам’янське.
  • Розрахунок вартості транспортування (перекачування) дощових (снігових) та поливо-миєчних вод здійснюється Балансоутримувачем за однією з формул наведеною в п. 8.3. Правил.
  • Величина плати за скид забруднюючих речовин із стічними водами здійснюється Балансоутримувачем відповідно до п.8.4. Правил.
  • Норматив збору за скид забруднюючих речовин у МЗМС затверджений рішенням Кам’янської міської ради №_____ від __________________ 2021 року та наведений в п.8.1. Правил. У випадку зміни розміру нормативу збору за скид забруднюючих речовин у МЗМС , розрахунок вартості наданих послуг здійснюється Балансоутримувачем згідно нового нормативу без зміни інших умов Договору. Зміна розміру нормативу збору за скид забруднюючих речовин у МЗМС відбувається з моменту набуття чинності відповідного рішення Кам‘янської міської ради.
  • Розрахунок величини плати за скинуті обсяги наднормативно забруднених дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод, розраховується за формулою наведеною в п. 8.6. Правил.
  • Розрахунок величини плати за приймання дощових, снігових (талих), дренажних та поливо-миючих стічних поверхневих вод у міську зливово-меліоративну систему для Абонентів розраховується Балансоутримувачем за формулою наведеною в пю 8.5. Правил.
  • Розмір та порядок оплати за скид дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод з наднормативними забрудненнями (з перевищенням ДК забруднюючих речовин) визначається Балансоутримувачем у відповідності до п. 8.5.2. Правил
  • Підставою для проведення розрахунків за Договором є виставлений Балансоутримувачем рахунок та підписаний сторонами Акт приймання-передачі наданих послуг.
  • Оплата наданих послуг здійснюється Абонентом, протягом 5 (п‘яти) днів з моменту отримання відповідного рахунку Балансоутримувача та підписання сторонами Акту приймання-передачі наданих послуг. Абонент має право проводити авансування послуг за Договором. Сума перерахованого авансу враховується сторонами при проведенні остаточних розрахунків за Договором.
  • Розрахунки проводяться в безготівковій формі шляхом перерахування Абонентом грошових коштів на поточний рахунок Виконавця.
 4. ПОРЯДОК НАДАННЯ ТА ПРИЙМАННЯ ПОСЛУГ
  • Балансоутримувач надає послуги Абоненту за умови дотримання останнім вимог Правил та природоохоронного законодавства України.
  • Якісною характеристикою послуг за Договором є безперешкодне приймання стічних вод до МЗМС з території Абонента, за умови справності мереж Абонента.
  • З метою підтвердження факту надання послуг Балансоутримувачем сторони щомісячно складають відповідний Акт приймання-передачі наданих послуг, (надалі також – Акт), який за своєю формою та змістом повинен відповідати вимогам законодавства, в тому числі, але не виключно, ч.2 ст. 9 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», п. 2.4. Положення про документальне забезпечення записів у бухгалтерському обліку.
  • Акт готується Балансоутримувачем та надається Абоненту не пізніше 5 (п’ятого) числа місяця наступного за місяцем, в якому були надані послуги. Абонент, у випадку відсутності зауважень до наданих послуг, зобов’язаний повернути Балансоутримувачу підписаний зі своєї сторони Акт приймання-передачі наданих послуг протягом 3 (трьох) робочих днів, з моменту його отримання.
  • Абонент зобов’язаний підписати Акт приймання – передачі наданих послуг в строк визначений умовами Договору або надати письмову обґрунтовану відмову від прийняття наданих послуг та підписання Акту. Сторони погоджують перелік заходів, які необхідно вчинити Балансоутримувачу з метою усунення виявлених Абонентом недоліків в наданих послугах, які підлягають обов’язковому зазначенні у відмові від прийняття наданих послуг.
  • У випадку не надання Абонентом підписаного примірника Акту або мотивованої відмови у встановлений строк, послуги вважаються наданими належним чином, прийнятими без зауважень в повному обсязі та такими, що підлягають оплаті. У цьому випадку у подальшому перерахунок вартості наданих послуг не проводиться.
  • За вимогою однієї з сторін, але не рідше одного разу на квартал , станом на перший календарний день, що настає за останнім днем такого кварталу, здійснюється обов’язкове звіряння розрахунків по оплаті за надані послуги, що оформлюється актом звірки, який підписується уповноваженими представниками сторін. При наявності заборгованості за послуги за минулий період і неможливістю своєчасного, повного її погашення, Абонент зобов’язаний письмово погодити з Балансоутримувачем порядок погашення такої заборгованості.
  • Сума заборгованості за послуги за минулий період, порядок погашення якої був узгоджений сторонами, вважаються безспірною.
  • Акт звірки готує Балансоутримувач та надає Абоненту два, підписаних зі свої сторони, примірники акту звірки не пізніше 10 числа місяця наступного за останнім місяцем кварталу, що минув. Абонент зобов‘язаний повернути Балансоутримувачу підписаний зі своєї сторони примірник акту звірки протягом 5 (п‘яти) днів з моменту його отримання або надати мотивовану та обґрунтовану відмову від його підписання.
  • У випадку неповернення Абонентом підписаного зі своєї сторони акту звірки або не надання мотивованої та обґрунтованої відмови від його підписання в строки передбачені п. 3.8. Договору, він вважається погодженим.
 5. ПРАВА ТА ОБОВ‘ЯЗКИ СТОРІН
  • Права Балансоутримувача:
   • своєчасно та в повному обсязі отримувати плату за надані послуги;
   • вимагати від Абонента дотримання та виконання вимог Правил, Договору та законодавства України;
   • безперешкодно проводити обстеження дощових каналізаційних мереж Абонентів, складати Акти за результатами таких обстежень, які підписуються уповноваженими представниками Балансоутримувач і Абонента;
   • вимагати усунення порушень Правил, Договору, законодавства України, у випадку їх допущення Абонентом;
   • здійснювати контроль технічного стану та роботи систем водовідведення (інженерних мереж, устаткування, тощо), контролювати якість, кількість і скид стічних вод Абонента і субспоживачів, що проводять скид стічних вод до мережі Абонента;
   • відбирати проби та здійснювати перевірку стічних вод на наявність в них забруднюючих речовин та їх концентрації;
   • нараховувати та стягувати підвищену плату з коефіцієнтом кратності у разі скиду Абонентом стічних вод з перевищенням обсягів та/або перевищенням ГДК забруднюючих речовин в стічних водах на підставі платіжних документів та розрахунків Балансоутримувача, актів відбору проб стічної води та протоколів досліджень цих проб, проведених атестованими у встановленому порядку лабораторіями;
   • укладати з Абонентом окремий Договір про приймання наднормативно забруднених дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, у випадках та в порядку визначеному Правилами;
   • у разі непогашення Абонентом заборгованості за надані послуги протягом кварталу Балансоутримувач, провести перерахування суми боргу відповідно до індексів інфляції, які опубліковані Державною службою статистики України;
   • Інші права, які випливають з умов Договору, положень Правил та законодавства України;
  • Обов‘язки Балансоутримувача:
   • забезпечити надання послуг у відповідності до умов Договору, Правил;
   • здійснювати контроль за паспортизацією, технічним та санітарним станом локальних очисних споруд та дощових мереж Абонентів (приймальні колодязі, випуски, мережі тощо).
   • здійснювати контроль за ефективністю роботи локальних очисних споруд Абонентів;
   • утримувати мережу міської зливово-меліоративної системи в належному стані;
   • інші обов‘язки, які випливають з умов Договору, положень Правил та законодавства України.
  • Абонент зобов‘язаний:
   • оплачувати послуги в порядку та на умовах визначених Договором та Правилами;
   • проводити систематичний контроль за якістю та кількістю дощових (снігових) та поливо-миєчних стічних вод, які скидаються у міську зливово-меліоративну систему.
   • не перевищувати ГДК забруднюючих речовин для скиду в міську зливово-меліоративну систему, забезпечити попереднє очищення стічних вод, у випадку перевищення ГДК забруднюючих речовин;
   • здійснювати очищення стічних вод на власних локальних очисних спорудах до рівня, при якому дозволяється скидати в МЗМС;
   • подавати Балансоутримувачу інформацію про обсяги та якісний склад стічних вод, які скидаються у міську зливово-меліоративну систему, в порядку визначеному Правилами;
   • виконувати вимоги Балансоутримувача щодо усунення допущених порушень;
   • обладнати випуски дощової каналізації контрольними колодязями з встановленням у них приладів контролю якості стічних вод;
   • не допускати засмічення та завалів МЗМС. При засміченні чи завалі, відновлювати власними силами та коштом пропускну здатність трубопроводів, каналів, лотків, канав, колодязів тощо;
   • утримувати внутрішні мережі зливово-меліоративної системи у належному технічному та санітарному стані.
   • Інші обов‘язки, які випливають з умов Договору, положень Правил та законодавства України.
  • Абонент має право:
   • Отримувати послуги належної якості, відповідно до Правил та умов Договору;
   • Проведення контрольних аналізів незалежною акредитованою лабораторією та звернення до суду при виникненні обґрунтованих суперечностей щодо нарахованих Балансоутримувачем сум за надані послуги.
   • Інші права, які випливають з умов Договору, положень Правил та законодавства України.
 1. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН
  • У разі невиконання або неналежного виконання обов’язків, передбачених цим Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до положень Правил приймання поверхневих стічних вод підприємств у міську зливово-меліоративну систему міста Кам‘янське та згідно чинного законодавства України, якщо інше не зазначено у відповідних додаткових угодах до цього Договору.
  • У випадку допущення Абонентом перевищення ГДК забруднюючих речовин, скиду більшого обсягу стічних вод, Балансоутримувач нараховує Абоненту додаткову плату, у відповідності до положень Правил.
  • У разі неможливості вирішення спорів шляхом переговорів, вони вирішуються в судовому порядку, відповідно до законодавства України.
 2. ФОРС-МАЖОР
  • Сторони звільняються від відповідальності за невиконання та/або неналежне виконання зобов’язань за цим Договором при виникненні обставин непереборної сили, таких як: прийняття державними органами нормативно-правових актів, що суттєво перешкоджають виконанню Договору, землетруси, повені, пожежі, тайфуни, урагани, воєнні дії, масові захворювання (епідемії, епізоотії), обмеження перевезень, заборона торговельних операцій з окремими країнами внаслідок застосування міжнародних санкцій, а також при виникненні інших подібних обставин, які не залежать від волі Сторін (надалі – «Форс-Мажорні Обставини»).
  • Сторона, що піддалася впливу обставин непереборної сили, зобов‘язана повідомити про це іншу Сторону, протягом п’яти днів з дня настання таких обставин.
  • У випадках настання Форс-Мажорних Обставин строк виконання Сторонами зобов’язань за цим Договором подовжується пропорційно часу, протягом якого діють такі Форс-Мажорні Обставини та/або їх наслідки.
  • Сторона, що посилається на дії Форс-Мажорних Обставин, на підтвердження такого впливу зобов’язана надати документ, виданий компетентним державним органом або відповідною торгово-промисловою палатою або її відділенням.
 3. ТЕРМІН ДІЇ ТА ІНШІ ПОЛОЖЕННЯ
  • Договір набуває чинності з дати його підписання представниками сторін і діє до «___»________20___ року, а в частині розрахунків – до повного їх проведення.
  • Закінчення строку цього Договору не звільняє сторони від відповідальності за його порушення, яке мало місце під час дії Договору.
  • Умови Договору, включаючи положення викладені в додатках та доповненнях до нього, мають однакову зобов’язальну силу для сторін та можуть бути змінені лише за їх взаємною згодою, якщо інше не встановлено договором або законом.
  • Документи, що супроводжують виконання Договору, в тому числі, але не виключно, акти приймання-передачі наданих послуг, акти відбору проб, протоколи аналізу проб, акти звіряння розрахунків, повідомлення, тощо є невід’ємною частиною Договору.
  • Одностороння відмова від Договору не допускається
  • Сторони підписанням Договору підтверджують, що володіють українською мовою, що дало їм можливість прочитати текст цього Договору та правильно зрозуміти його сутність, що в тексті Договору зафіксовані всі його істотні умови.
  • Сторони запевняють, що умови Договору, обсяг прав та обов’язків, кожної із сторін, їм зрозумілі і відповідають їх інтересами та реальній домовленості між сторонами.
  • Сторони стверджують, що Договір не приховує іншого правочину, не носить характеру уявного чи удаваного правочину і спрямований на реальне настання наслідків, які обумовлені у ньому.
  • Всі виправлення за текстом цього Договору мають силу та можуть братися до уваги виключно за умови, що вони у кожному окремому випадку датовані, засвідчені підписами сторін та скріплені їх печатками.
  • У всіх випадках, не врегульованих умовами Договору, сторони керуються Правилами та законодавством України.
  • Договір укладено в двох оригінальних примірниках, що мають однакову юридичну силу, по одному для кожної із сторін.
 4. РЕКІВІЗИТИ ТА ПІДПИСИ СТОРІН
БАЛАНСОУТРИМУВАЧ АБОНЕНТ
КП КМР «ЕКОСЕРВІС»  
   
   
   

 

Вам будет интересно

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *